lrxin-材料物理与化学专业导师郑士建

博士生招生导师

材料物理与化学专业导师郑士建

时间:2016-07-07 16:47 来源:中科院金属研究所研究生部 作者:admin 点击:


郑士建
,工学博士

中科院金属研究所研究员,博士生导师

1980年出生于河北徐水

2014年入选中科院“百人计划”

2016年入选中组部“青年千人”

联系方式

办公电话:23971843

传真:23971215

Emailsjzheng@imr.ac.cn

教育和工作经历

2003.09-2009.06   中国科学院金属研究所,材料物理于化学,博士;

2009.09-2011.05   日本精细陶瓷研究中心,博士后;

2011.06-2014.09   美国洛斯阿拉莫斯国家实验室,博士后;

2014.09-至今      中科院金属研究所,研究员;

2016.04-至今      中科院金属研究所,博士生导师。

研究方向:原子尺度结构与材料性能关系的(原位、球差校正)透射电子显微学研究,材料体系包含锂离子电池材料,块体纳米层状金属材料,高熵合金、高温合金、钛合金等。

主要成果:揭示了纳米颗粒MnCr2O4MnS界面诱发的不锈钢点蚀形核新机制;建立了块体纳米多层金属材料界面结构特性与材料织构演化、变形机理、热稳定性之间的基本关联;揭示了锂离子电池材料在循环充放电过程中的晶界结构演化规律及其与电池容量下降之间的因果关系。已发表Nature CommunicationsPNASActa Materialia10等论文60篇,H因子20

在研项目:国家自然科学基金青年项目51401208,沈阳材料科学国家(联合)实验室基础前沿及共性关键技术创新项目2015RP18,中科院“百人计划”项目。

获奖情况

²  2014 中国科学院沈阳分院优秀青年科技人才奖;

²  2013美国洛斯阿拉莫斯国家实验室优秀博士后(3/400);

²  2011日本陶瓷协会最佳图片奖。

发表论文

1.             Y.T. Zhou, S.J. Zheng, B. Zhang, and X.L. Ma, Corrosion Science doi:10.1016/j.corsci.2016.05.030 (2016).

2.             S.J. Zheng, R.F. Zhang, R. Huang, T. Taniguchi, X.L. Ma, Y. Ikuhara, and I.J. Beyerlein, Applied Physics Letters (2016).

3.             R.F. Zhang, I.J. Beyerlein, S.J. Zheng, S.H. Zhang, A. Stukowski, and T.C. Germann, Acta Materialia 113, 194-205 (2016).

4.             E. Xu, Z. Li, J.A. Acosta, N. Li, B. Swartzentruber, S. Zheng, N. Sinitsyn, H. Htoon, J. Wang, and S. Zhang, Nano Research 9, 820-830 (2016).

5.             Y.Z. Liu, S.J. Zheng, Y.L. Zhu, H. Wei, and X.L. Ma, Journal of the European Ceramic Society 36, 1765-1774 (2016).

6.             Y.T. Zhou, Y.J. Wang, S.J. Zheng, B. Zhang, and X.L. Ma, Philosophical Magazine 95, 2365-2375 (2015).

7.             S. Zheng, S. Shao, J. Zhang, Y. Wang, M.J. Demkowicz, I.J. Beyerlein, and N.A. Mara, Scientific Reports 5, 15428 (2015).

8.             C. Sun, S. Zheng, C.C. Wei, Y. Wu, L. Shao, Y. Yang, K.T. Hartwig, S.A. Maloy, S.J. Zinkle, T.R. Allen, H. Wang, and X. Zhang, Scientific Reports 5,  (2015).

9.             Y.Z. Liu, X.B. Hu, S.J. Zheng, Y.L. Zhu, H. Wei, and X.L. Ma, Materials & Design 80, 63-69 (2015).

10.          J.S. Carpenter, T.J. Nizolek, R.J. McCabe, S.J. Zheng, J.E. Scott, S.C. Vogel, N.A. Mara, T.M. Pollock, and I.J. Beyerlein, Materials Research Letters 3, 50-57 (2015).

11.          J.S. Carpenter, T. Nizolek, R.J. McCabe, M. Knezevic, S.J. Zheng, B.P. Eftink, J.E. Scott, S.C. Vogel, T.M. Pollock, N.A. Mara, and I.J. Beyerlein, Acta Materialia 92, 97-108 (2015).

12.          Y.T. Zhou, B. Zhang, S.J. Zheng, J. Wang, X.Y. San, and X.L. Ma, Sci. Rep. 4, 3604 (2014).

13.          S.J. Zheng, J. Wang, J.S. Carpenter, W.M. Mook, P.O. Dickerson, N.A. Mara, and I.J. Beyerlein, Acta Materialia 79, 282-291 (2014).

14.          S.J. Zheng, J.S. Carpenter, R.J. McCabe, I.J. Beyehein, and N.A. Mara, Scientific Reports 4, 4226 (2014).

15.          S. Zheng, J.S. Carpenter, J. Wang, N.A. Mara, and I.J. Beyerlein, Applied Physics Letters 105, 111901 (2014).

16.          V. Shterner, I.B. Timokhina, and H. Beladi, Advanced Materials Research 922, 676-681 (2014).

17.          M. Jahedi, M.H. Paydar, S. Zheng, I.J. Beyerlein, and M. Knezevic, Materials Science and Engineering: A 611, 29-36 (2014).

18.          X.B. Hu, Y.B. Xue, S.J. Zheng, Y.L. Zhu, D. Chen, and X.L. Ma, Journal of Alloys and Compounds 611, 104-110 (2014).

19.          W.Z. Han, E.K. Cerreta, N.A. Mara, I.J. Beyerlein, J.S. Carpenter, S.J. Zheng, C.P. Trujillo, P.O. Dickerson, and A. Misra, Acta Materialia 63, 150-161 (2014).

20.          E.G. Fu, Y. Fang, M.J. Zhuo, S.J. Zheng, Z.X. Bi, Y.Q. Wang, M. Tang, X. Ding, W.Z. Han, H.M. Luo, J.K. Baldwin, A. Misra, and M. Nastasi, Acta Materialia 64, 100-112 (2014).

21.          C.A.J. Fisher, S. Zheng, A. Kuwabara, H. Moriwake, Y.H. Ikuhara, H. Oki, and Y. Ikuhara, ECS Transactions 58, 1-11 (2014).

22.          E.K. Cerreta, H. Weizhong, N.A. Mara, I.J. Beyerlein, J.S. Carpenter, S.J. Zheng, C.P. Trujillo, P.O. Dickerson, and A. Misra, Key Engineering Materials 622-623, 1031-40 (2014).

23.          J.S. Carpenter, R.J. McCabe, S.J. Zheng, T.A. Wynn, N.A. Mara, and I.J. Beyerlein, Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science 45A, 2192-2208 (2014).

24.          Z.X. Bi, B.P. Uberuaga, L.J. Vernon, J.A. Aguiar, E.G. Fu, S.J. Zheng, S.X. Zhang, Y.Q. Wang, A. Misra, and Q.X. Jia, Journal of Applied Physics 115, 124315 (2014).

25.          I.J. Beyerlein, J.R. Mayeur, S. Zheng, N.A. Mara, J. Wang, and A. Misra, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111, 4386-4390 (2014).

26.          I.J. Beyerlein, J.R. Mayeur, R.J. McCabe, S.J. Zheng, J.S. Carpenter, and N.A. Mara, Acta Materialia 72, 137-147 (2014).

27.          M. Ardeljan, M. Knezevic, T. Nizolek, I.J. Beyerlein, S.J. Zheng, J.S. Carpenter, R.J. McCabe, N.A. Mara, and T.M. Pollock, A multi-scale model for texture development in Zr/Nb nanolayered composites processed by accumulative roll bonding, in 6th International Conference on Nanomaterials by Severe Plastic Deformation, B. Beausir, et al., Editors. 2014.

28.          S.J. Zheng, X.L. Ma, T. Yamamoto, and Y. Ikuhara, Acta Materialia 61, 2298-2307 (2013).

29.          S.J. Zheng, C.A.J. Fisher, T. Hitosugi, A. Kumatani, S. Shiraki, Y.H. Ikuhara, A. Kuwabara, H. Moriwake, H. Oki, and Y. Ikuhara, Acta Materialia 61, 7671-7678 (2013).

30.          S.J. Zheng, I.J. Beyerlein, J.S. Carpenter, K.W. Kang, J. Wang, W.Z. Han, and N.A. Mara, Nature Communications 4, 1696 (2013).

31.          M.A. Monclús, S.J. Zheng, J.R. Mayeur, I.J. Beyerlein, N.A. Mara, T. Polcar, J. LLorca, and J.M. Molina-Aldareguía, APL Materials 1, 052103 (2013).

32.          R. Liu, S.J. Zheng, J.K. Baldwin, M. Kuthuru, N. Mara, and A. Antoniou, Applied Physics Letters 103, 241907 (2013).

33.          Q. Li, P. Xu, B. Zhang, H. Tsai, S.J. Zheng, G. Wu, and H.L. Wang, Journal of Physical Chemistry C 117, 13872-13878 (2013).

34.          J.S. Carpenter, S.J. Zheng, R.F. Zhang, S.C. Vogel, I.J. Beyerlein, and N.A. Mara, Philosophical Magazine 93, 718-735 (2013).

35.          I.J. Beyerlein, J. Wang, K. Kang, S.J. Zheng, and N.A. Mara, Materials Research Letters 1, 89-95 (2013).

36.          I.J. Beyerlein, N.A. Mara, J.S. Carpenter, T. Nizolek, W.M. Mook, T.A. Wynn, R.J. McCabe, J.R. Mayeur, K. Kang, S.J. Zheng, J. Wang, and T.M. Pollock, Journal of Materials Research 28, 1799-1812 (2013).

37.          S.J. Zheng, I.J. Beyerlein, J. Wang, J.S. Carpenter, W.Z. Han, and N.A. Mara, Acta Materialia 60, 5858-5866 (2012).

38.          S. Zheng, C.A.J. Fisher, T. Kato, Y. Nagao, H. Ohta, and Y. Ikuhara, Applied Physics Letters 101, 052103 (2012).

39.          J. Wang, K. Kang, R.F. Zhang, S.J. Zheng, I.J. Beyerlein, and N.A. Mara, Jom 64, 1208-1217 (2012).

40.          H. Ohta, T. Mizuno, S. Zheng, T. Kato, Y. Ikuhara, K. Abe, H. Kumomi, K. Nomura, and H. Hosono, Advanced Materials 24, 740-744 (2012).

41.          Y. Makimura, S.J. Zheng, Y. Ikuhara, and Y. Ukyo, Journal of the Electrochemical Society 159, A1070-A1073 (2012).

42.          K. Kang, J. Wang, S.J. Zheng, and I.J. Beyehein, Journal of Applied Physics 112, 073501 (2012).

43.          B. Cao, T. Shi, S. Zheng, Y.H. Ikuhara, W. Zhou, D. Wood, M. Al-Jassim, and Y. Yan, Journal of Physical Chemistry C 116, 5009-5013 (2012).

44.          I.J. Beyerlein, N.A. Mara, J. Wang, J.S. Carpenter, S.J. Zheng, W.Z. Han, R.F. Zhang, K. Kang, T. Nizolek, and T.M. Pollock, Jom 64, 1192-1207 (2012).

45.          S. Zheng, R. Huang, Y. Makimura, Y. Ukyo, C.A.J. Fisher, T. Hirayama, and Y. Ikuhara, Journal of the Electrochemical Society 158, A357-A362 (2011).

46.          Y.L. Zhu, S.J. Zheng, X.L. Ma, L. Feigl, M. Alexe, D. Hesse, and I. Vrejoiu, Philosophical Magazine 90, 1359-1372 (2010).

47.          Y.L. Zhu, S.J. Zheng, D. Chen, and X.L. Ma, Thin Solid Films 518, 3669-3673 (2010).

48.          S.J. Zheng, Y.J. Wang, B. Zhang, Y.L. Zhu, C. Liu, P. Hu, and X.L. Ma, Acta Materialia 58, 5070-5085 (2010).

49.          L. Feigl, S.J. Zheng, B.I. Birajdar, B.J. Rodriguez, Y.L. Zhu, M. Alexe, and D. Hesse, Journal of Physics D-Applied Physics 42, 085305 (2009).

50.          Z.W. Zhu, S.J. Zheng, H.F. Zhang, B.Z. Ding, Z.Q. Hu, P.K. Liaw, Y.D. Wang, and Y. Ren, Journal of Materials Research 23, 941-948 (2008).

51.          S.J. Zheng, K. Du, and X.L. Ma, Journal of the European Ceramic Society 28, 1821-1825 (2008).

52.          G. Liu, M. He, K. Jin, G. Yang, H. Lue, K. Zhao, S. Zheng, and X. Ma, Science in China Series G-Physics Mechanics & Astronomy 51, 745-749 (2008).

53.          W.B. Cui, S.J. Zheng, W. Liu, X.L. Ma, F. Yang, Q. Yao, X.G. Zhao, and Z.D. Zhang, Journal of Applied Physics 104, 053903 (2008).

54.          S.J. Zheng and X.L. Ma, Philosophical Magazine 87, 4421-4431 (2007).

55.          S.J. Zheng, K. Du, X.H. Sang, and X.L. Ma, Philosophical Magazine 87, 5447-5459 (2007).

56.          M. Liu, X. Li, J. Lou, S. Zheng, K. Du, and N.X. Sun, Journal of Applied Physics 102, 083911 (2007).